Priekšlikumi. Kā uzlabot mežu apsaimniekošanu Latvijā? | WWF Latvia

Priekšlikumi. Kā uzlabot mežu apsaimniekošanu Latvijā?Publicēts 15 septembris 2015
Stirna dabas parkā Pape
© Gaston Lacombe

Pasaules Dabas Fonda priekšlikumi meža apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanai

2015.gada 8.septembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam.  Šīs pamatnostādnes ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kurā formulēta meža un saistīto nozaru attīstības virzība, tāpat šis dokuments tieši un netieši norāda arī kāda būs meža apsaimniekošanas prakse Latvijā turpmākajos 5 gados.  Neskatoties uz to, ka šajā politikas dokumentā viens no izvirzītajiem mērķiem ir “Latvijas mežu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un starptautiski atzīta”, dokumenta turpmākajā rīcības izklāstā nepārprotami paustas ekonomisko interešu vajadzības, pievēršot ļoti fragmentāru uzmanību meža apsaimniekošanā nepieciešamajiem uzlabojumiem vides un sociālajās jomās Latvijā.

Šeit apskatāmi Pasaules Dabas Fonda priekšlikumi meža apsaimniekošanas uzlabojumiem vides un sociālajās jomās, kurus neatbalstīja meža nozares biznesa sektors, Zemkopības ministrija un to nozīmi neizprata 2015.gada 8.septembra LR Ministru kabineta sēdes dalībnieki:

Vides jomā

- Meža apsaimniekošanas telpiskās plānošanas attīstība, nodrošinot ainavu ekoloģijas principu integrāciju;

Dabas daudzveidības aizsardzības nodrošinājums plašākā ainavā mērogā, t.sk. mazinot kailcirtē nocirsto platību koncentrāciju.

- dabai tuvu meža apsaimniekošanas modeļu pielietojums (nekailciršu mežsaimniecības modeļi, tuvinot ekosistēmu to dabiskai struktūrai);

Plašāks izlases ciršu un pakāpenisko ciršu pielietojums meža apsaimniekošanā.

- meža apsaimniekošanas sezonālo aprobežojumu nosacījumu izstrāde un iekļaušana praksē;

Putnu ligzdošanas periodā saimnieciskās darbības mežā noteikto sezonālo aprobežojumu pilnveidošana.

- dabas atjaunošanas projektu īstenošana;

- meža ekosistēmas pakalpojumu novērtējumu attīstība.

Sociālajā jomā

- konsultatīvo platformu attīstība reģionālajā līmenī (interešu grupu, vietējo iedzīvotāju iesaiste) par meža apsaimniekošanas plānošanu;

- sabiedrībai nozīmīgu mežu izdalīšana;

- meža apsaimniekošanas sociālas ietekmes vērtējumu ieviešana un prakses pilnveidošana;

- viegli pieejamas informācijas nodrošinājums katram interesentam par plānotiem mežsaimnieciskiem pasākumiem valsts mežos.

Pasaules Dabas Fonda paustie priekšlikumi jeb problēmjautājumi Latvijas mežu apsaimniekošanā vairāk kā piecu gadu periodā dažādā formātā aplūkoti normatīvo aktu izstrādes procesos, īpaši veidotās darba grupās, kā arī diskusiju pasākumos pagastos, novados un publiskā telpā, taču uzlabojumi praksē notiek negribīgi un lēni. Kāpēc?

 

 

Atbalsts nodibinājuma „Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Stirna dabas parkā Pape
© Gaston Lacombe Palielināt