Tiks veikti regulāri reidi dabas parkā "Pape" | WWF Latvia

Tiks veikti regulāri reidi dabas parkā "Pape"Publicēts 12 aprīlis 2015
Tauri jeb savvaļas govis Kurzemē pie Papes ezera.
© Gaston Lacombe

Ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda atbalstu (LVAF), dabas parkā “Pape”  no šī gada aprīļa līdz novembrim tiks veikti regulāri reidi gan Papes ezerā, gan arī Baltijas jūras piekrastē. Tūrisma sezonas laikā parka teritorijā bieži notiek dažādi pārkāpumi, kas tieši saistīti ar ES prioritāro biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu Papes ezerā un Ramsāres mitrājā, jo īpaši tādēļ, ka parku apmeklē daudz ārvalstu atpūtnieku, kas nepārzin Latvijas vides un dabas aizsardzības normatīvos aktus. Pateicoties regulāriem reidiem un sabiedrības informēšanai par parka dabas vērtībām un dabas aizsardzības jautājumiem, plānots mazināt pārkāpumu skaitu.

Biežākie pārkāpumi parka teritorijā ir makšķerēšanas karšu/ licenču nepirkšana, iebraukšana Papes ezerā lieguma laikā, motorlaivu izmantošana ezerā, nelikumīgu rīku izmantošana (tīkli, ūdas), atļauto makšķerēšanas rīku skaita pārsniegšana, iebraukšana ezera tauvas joslā, kāpu zonā, ugunskuru kurināšana neatļautās vietās kā arī tūrisma infrastruktūras bojāšana. Projekta realizācijas laikā tiek veikti regulāri reidi gan Papes ezerā, gan arī Baltijas jūras piekrastē, no Lietuvas robežas (Nidas ciems) līdz Jūrmalciemam DP Pape ziemeļos. Visintensīvākās pārbaudes notiks tieši Papes ezerā.  Tāpat makšķernieki tiks preventīvi informēti par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. Darbi tiek veikti sadarbībā ar Rucavas novada pašvaldības policiju un robežsargiem.

Dabas parks “Pape” aizņem 51 777 ha un atrodas Latvijas DR, Rucavas un Nīcas novados. Dabas parks izveidots 2004. gadā un ir iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā - Natura 2000. Daļa parka iekļauta Ramsāres konvencijas starptautiskas nozīmes mitrāju sarakstā.

Dabas parku „Pape” veido unikāla, daudzveidīga dabisko ekosistēmu mozaīka: piekrastes lagūnaveida ezers un mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži, palieņu pļavas ar tām raksturīgām floras un faunas sabiedrībām.

Tauri jeb savvaļas govis Kurzemē pie Papes ezera.
© Gaston Lacombe Palielināt