Paveiktais | WWF Latvia


 
	© Aija Krodere

Ķemeru Nacionālais parks - Kaņiera ezers

2017.gada 25.oktobris
Talkas laikā atbrīvojām kādreizējo Riekstu pussalas daļu, kas nu jau pārvērtusies par salu, tāpēc uz darba vietu devāmies ar laivu. Šī sala ir iemīļota putnu ligzdošanas vieta, bet, piemēram, pīlēm krūmu apaugums traucē ligzdot, jo neveidojas atklāta ainava, tāpēc tās nelabprāt izvēlas tur apmesties.

Ņemot vērā, ka no salas ir sarežģīti transportēt nozāģētos krūmus, tie tika kontrolēti, Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta uzraudzībā, dedzināti. Domājams, ka jau nākamajā gadā šī sala būs ievērojami piemērotāka putnu ligzdošanai, līdz ar to Nacionālā parka apmeklētāji arī tu varēs vērot ūdensputnus.
Kā mums gāja?

Randu Pļavas

2017.gada 20.oktobris
Teritorijā starp Salacgrīvu un Ainažiem izveidojušās unikālas palieņu pļavas, kur jūra katru gadu nosprauž robežas pa savam. Šajās pļavās ir liela dabas daudzveidība, tāpat šeit novērots īpaši daudz un dažādu putnu sugu. Tā kā pļavās vairs neganās zālēdāji, cilvēkam ir jāsteidzas palīgā, lai unikālās pļavas nepārmāktu tikai niedres.

Šogad Randu pļavās esam talkojuši vairākkārt, palīdzot atjaunot ap 5 hektāriem dabisko pļavu. Brauciet nākamgad priecāties par orhidejām un jumstiņgladiolām!
Kā mums gāja?

Dabas liegums "Eglone"

2017.gada 18.oktobris
Skaistā diena, skaistā vietā norisinājās talka, kuras laikā no pārāk biezi saauguša krūmāja atbrīvoti dižkoki. Talkā piedalījās AAS “BTA Baltic Insurance Company” darbinieki, Dabas aizsardzības pārvaldes, Daugavpils Universitātes un A/S “Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības speciālisti.

Dabas liegums "Eglone" izveidots, lai saglabātu ES nozīmes meža biotopu - jaukti platlapju meži, kuros sastopamas retas un aizsargājamas ķērpju sugas.
Kā mums gāja?

Dabas parks "Pape"

2017.gada 6. septembris
Ar talku Dabas parkā "Pape" aizsākās piecu talku cikls, kurā aktīvi piedalījās organizācija BTA Latvija. Šajā talkā turpinājām attīrīt applūstošās pļavas no krūmiem, tagad Papes ezera piekraste ievērojami plašākā teritorijā veido atvērtu ainavu.

Dabas parka “Pape” teritorijā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un interesantas apskates vietas: Baltijas jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, Nidas augstais purvs, savvaļas zirgi un tauri, kuri nogana Latvijā reti sastopamās dabiskās palieņu pļavas.
Kā mums gāja?

Gaujas Nacionālais parks

2017.gada 22.septembris
Jaukā un saulainā septembra piektdienā bariņš brīvprātīgo devās uz Gaujas Nacionālo parku, kur netālu no dabas izglītības centra "Vecupītes" atbrīvoja vecus kokus, no krūmiem un kociņiem, kuri traucē veco koku vainagiem.

Dižkoku apkārtnē tika izcirsti mazāki kociņi, kas, ieaugot lielo koku vainagā,  traucē tam veidoties. Kā ierasts, dabas saglabāšanas talkās klātesošs bija vides eksperts, kurš dalībniekus iepazīstinās ar darāmo darbu nozīmi un konkrēto aizsargājamo teritoriju.
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Dabas brīvdienas Gaujas Nacionālajā parkā
© Pasaules Dabas Fonds

Randu pļavas

2017.gada 12.septembris
Rudens ieskaņā, baudot saulaino laiku, dabas liegumā “Randu pļavas” brīvprātīgie no Igaunijas un Somijas atbrīvoja Aļģu saliņu no niedru un krūmu apauguma. 

Dabas lieguma “Randu pļavas” izveidošanas mērķis ir šīs Natura 2000 teritorijas pamatvērtību – mitru jūrmalas pļavu un lagūnu, un putnu populāciju, īpaši Šinca šņibīts un jūras zīriņš – saglabāšana un atjaunošana. Tāpēc šoreiz talcinieki paplašināja jūras zīriņu ligzdošanai piemērotu biotopu uz Aļģu saliņas pie vienas no nedaudzajām Latvijas jūras lagūnām. Piekļūt šai teritorijai ar lauksaimniecības tehniku ir gandrīz neiespējami, tāpēc darbs bija jāpaveic tikai ar rokas darbarīkiem – trimeriem, dakšām, grābekļiem.
 
	© Aija Krodere
Dabas brīvdienas Randu pļavās
© Aija Krodere

Dabas parks "Pape"

2017.gada 8.-9. septembris
Šajā talkā turpinājām darbu pie palienu pļavu attīrīšanas no krūmiem, lai paplašinātu palienu pļavas, kas ir gan lielo zālēdāju ganības, gan dzīvotne aizsargājamām sugām.

Šī talka īpaša ar to, ka piektdienas rīts iesākās ar Latvijas Radio 1 raidījuma "Kā labāk dzīvot" tiešraidi. Raidījumu klausies TE. 
 
	© Pasaules Dabas Fonds
Savvaļas zirgi atjaunotajā biotopā dabas parkā "Pape"
© Pasaules Dabas Fonds

Dabas liegums "Ances purvi un meži"

2017.gada 18.-19. augusts
Pirmajā dienā cītīgi attīrījām purvu no niedrēm un krūmiem, lai aizsargājamajai puķītei - dzeltenajai akmeņlauzītei būtu lielāka platība kur augt. Otrajā dienā atēnojām divus dižozolus Lonastes upes krastā.

Kā norāda Dabas aizsardzības pārvalde - galvenā teritorijas vērtība - maz izmainīti mežu - purvu un ezeru dabisko biotopu kompleksi ar nozīmīgu lomu reto un apdraudēto putnu sugu ligzdošanā, kā arī biotiskās daudzveidības saglabāšanā Ances Dižpurvā un tās apkārtnē.
 
Kā mums gāja?

Dabas parks "Pape"

2017.gada 12.augusts
12.augustā visas dienas garumā talcinieki attīrīja dabas parka "Pape" palienu pļavas, lai palielinātu gan lielo zālēdāju ganības, gan atjaunotu dzīvotnes aizsargājamajām sugām.

Lielo zālēdāju – tauru, savvaļas zirgu un sumbru loma dabā ir ļoti būtiska. Tie sekmē bioloģiski daudzveidīgu pļavu veidošanos un tiešā vai netiešā veidā nodrošina tūkstošiem citu augu un dzīvnieku sugu eksistenci.
Kā mums gāja?

Ežezers un Andrupenes meži

2017.gada 27.jūlijs
27. jūlijā 17 talcinieki atjaunoja Lielās Lāču salas pļavu Ežezerā Rāznas Nacionālajā parkā un veidoja atsegumus jeb novāca sūnu un nobiru slāni Andrupenes mežos.

Rāznas nacionālajā parkā sastopams viens no ainaviski izcilākajiem ezeriem - Ežezers - ar 26 salām, kuras klātas galvenokārt ar platlapu koku mežiem.

Ar talkas norisi iepazīsties video dienas grāmatā vai lasi TE.
Kā mums gāja?

Gūtmaņa ala, Sigulda

2017.gada 10.jūnijs
Sestdien, 7. jūnijā, Siguldā, ar talku Gūtmaņa alas apkārtnē, Pasaules Dabas Fonds ar Coca-Cola HBC Latvija un Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu uzsāka kustību “Dabas aizsardzības brīvdienas”.

Sakopšanas darbu laikā Gaujas Nacionālajā parkā tika sakārtota alas apkārtne, iztīrīti dīķi, nokrāsoti soliņi un attīrītas lašveidīgo zivju nārstošanas upes. 

Vairāk informācijas TE.
 
	© Andris Tihomirovs
Dabas brīvdienu atklāšana Gaujas nacionālajā parkā, Siguldā
© Andris Tihomirovs

Baltā kāpa, Saulkrasti

2017.gada 30.maijs
Zaļās nedēļas laikā Dabas aizsardzības pārvaldes projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” pārstāvji kopā ar Pasaules Dabas Fondu Saulkrastu kāpās rīkoja talku “zaļo risinājumu” demonstrēšanai un pielietošanai praksē.

Saulkrastos kāpas ir pakļautas gan viļņu un vēja iedarbībai, gan lielai atpūtnieku slodzei. Saulainās vasaras dienās te ierodas aptuveni 2000-3000 atpūtnieku dienā. Kāpas tiek stipri nostaigātas un pašas nespēj kvalitatīvi atjaunoties, tāpēc talkas laikā veikta kāpu graudzāļu stādījumu un kārklu pinumu veidošana. Ar augiem klātu kāpu barjera pasargā krastu no izskalošanas vētru laikā, savukārt, pinumi aiztur smiltis un virza apmeklētāju plūsmas tā, lai kāpas varētu sekmīgi atjaunoties.
 
Kā mums gāja?

Partneris

  •  
	© Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas brīvdienas atbalsta

  •  
	© BTA logo
  •  
	© LVAF logotips
  •  
	© Coca-Cola HBC Latvija