What would you like to search for?

SADARBĪBA AR PUBLISKO SEKTORU
© Justin Jin / WWF-US

Publiskais finansējums ir nozīmīgs virzītājs vides izmaiņu jomā. Mēs veidojam partnerattiecības ar valsts sektora institūcijām, lai nodrošinātu vides saglabāšanu kā prioritāti gan lēmumu pieņemšanas procesā, gan īstenošanā praksē.

MŪSU PAMATVĒRTĪBAS

Mēs veidojam sadarbību ar publiskās pārvaldes institūcijām. Sadarbību attīstām ar ministrijām un to pakļautībā esošajām institūcijām, ar pašvaldībām, kā arī ar valsts vai pašvaldību kapitalsabiedrībām. Mēs sniedzam atbalstu stratēģiju izstrādē, komandas darbu nosprausto mērķu sasniegšanā, lai tiktu pieņemti un īstenoti iespējami labākie lēmumi vides saglabāšanai un atjaunošanai.
 
Lai plānotu ilgtspējīgu vides, sociālo un ekonomisko attīstību, nepieciešamas apjomīgas ilgtermiņa apņemšanās. Attīstot sadarbību, mūsu dalība balstīta uz šādiem pamatprincipiem:
 
  • Dabas saglabāšana palīdz ilgtspējīgai attīstībai un sociālai vienlīdzībai.
  • Cilvēktiesību ievērošana saistībā ar starptautisko un vietējo likumdošanu.
  • Atvērta sadarbība ar valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un privāto sektoru.
  • Ieinteresēto pušu iesaistīšana problēmu apzināšanā un risinājumu meklēšanā.

Mēs piedāvājam sadarbības partneriem vairāku desmitu gadu pieredzi, kas izmantojama gan katras atsevišķas institūcijas, gan globālu mērķu sasniegšanai.

© Ella Kiviniemi / WWF
MŪSU PIEEJA

KOPĀ STIPRĀKI
Pasaule pašlaik mainās neticami ātri un mums jāspēj mainīties tai līdzi. Tādēļ mēs strādājam ar mūsuprāt nozīmīgākajām vides programmām un inovatīviem risinājumiem, fokusējoties uz savstarpējas koordinācijas uzlabošanu un sadarbības palielināšanu. Tas dod mums iespēju darboties pāri nozaru, organizāciju un dažādu jomu robežām.


VAIRĀK NEKĀ NAUDA
Mūsu pieeja - sekas ir svarīgākas par ienākumiem - liek uzsvaru uz to, cik ārkārtīgi svarīgi ir nospraust un realizēt lielus mērķus vides saglabāšanā. Mūsu sadarbība ar partneriem nenozīmē tikai projektu finansēšanu, bet gan pēc iespējas lielākas ietekmes veidošanu ilgtspējīgai attīstībai.


UZTICAMS PARTNERIS
Mūsu mērķis ir kļūt par uzticamu partneri, kas palīdz institūcijām, ar kurām sadarbojamies, pilnveidot un attīstīt labās prakses. Mēs nodrošinām partnerus ar uzticamu, uz risinājumu orientētu atbalstu un mudinām darīt vairāk dabas saglabāšanai un atjaunošanai - sākot ar ekspertu padomiem vides jautājumos līdz pat nozīmīgu vides projektu ieviešanai. Mums ir svarīgi, lai tie lēmumi, kas tiek pieņemti, tiktu realizēti dzīvē.