What would you like to search for?MEŽS

Mēs strādājam, lai apturētu un novērstu noplicinošu meža resusrsu apsaimniekošanu un meža ekosistēmas degradāciju.

© Magda Jentgena

Mežs ir viena no plašākajām dabas ekosistēmām Latvijā. Mēs strādājam, lai panāktu, ka mežs ir dzīvs un daudzveidīgs. Mēs to cenšamies panākt, sekmējot aizsargājamo teritoriju sistēmas izveidi, attīstot nenoplicinošu meža apsaimniekošanu, mainot sabiedrības attieksmi un rīcību par videi draudzīgu meža resursu apsaimniekošanu un dabas aizsardzību.

MEŽS IR DABISKA SISTĒMA

Dažādos laikmetos cilvēks arvien vairāk un vairāk ir pakļāvis mežu savām vajadzībām, to pakāpeniski veidojot par mākslīgu, intensīvi regulētu sistēmu. Latvijas mežos iztrūkst veci, liela diametra koki un liela izmēra sausokņi, dobumaini koki, kritalas. Tiek veidotas vienāda vecuma tīraudzes, izzūd dabiskās pārejas joslas starp meža un nemeža zemēm. Mežs pakāpeniski zaudē savas pašregulējošās un pašaizsardzības spējas - cilvēka intereses nesakrīt ar dabas likumiem vai zināšanas un griba ir par vāju, lai saglabātu dabiskās vērtības.

Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 50% ar mežu apklātas teritorijas, ap 450. gadu  tie bija aptuveni 80-90%, ap 1700. gadu - 60%. Vēl būtiskāks rādītājs ir meža kvalitāte - raugoties no sugu un biotopu viedokļa. Tikai vecs mežs spēj uzturēt sugas un dabisko vidi tādu, lai nodrošinātu kvalitatīvus ekosistēmus pakalpojumus.

"Mūsdienās nepietiek vairs tikai ar atsevišķu teritoriju, dižkoku, augu vai dzīvnieku sugu aizsardzību, tas jāattiecina uz visu mežu apsaimniekošanu, protams, saskaņojot ar cilvēkam nepieciešamām saimnieciskajām interesēm," saka valdes priekšsēdētājs Uģis Rotbergs.

© Shutterstock / Aleksander Bolbot / WWF
KĀDI IR RISINĀJUMI?

Pieaugošais pieprasījums pēc meža resursiem, nepieciešamie videi draudzīgie risinājumi enerģijas nodrošināšanā jāsalago ar klimata pārmaiņu izaicinājumiem un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Pieaug arī sabiedrības vajadzības pēc meža. Šīs vajadzības jāsakārto daudzmērķu mežsaimniecības programmā.

Meža pārvaldnieka, darbu veicēja izglītības sistēmā jānodrošina zināšanu ieguve par mežu kā dabas sistēmu un saimnieciskās darbības pielāgošanu dabas sistēmas procesiem un īpatnībām. Jābūt zināšanām par plašo meža ekosistēmas pakalpojumu klāstu, sabiedrības interesēm, biznesa sektora atbildībām. Tieši no dabiskas meža ekosistēmas īpatnībām un sabiedrības interesēm vajadzētu izrietēt, kādas preces un pakalpojumus, uz kādu vērtību bāzes, jādod no mežiem Latvijā.

Nenoliedzot koksnes kā atjaunojamo dabas resursu lomu tautsaimniecībā, nepieciešams rast kompromisu meža apsaimniekošanā – sabalansējot sociālās un ekonomiskās vajadzības, un dabā notiekošo. Nekorekti būtu mežu uzskatīt kā lauksaimniecības kultūru, šādi pielīdzinot meža apsaimniekošanas modeļus. Tāpēc aicinām meža īpašniekus un apsaimniekotājus uzlūkot mežu kā dabas sistēmu. Aicinām sabiedrību nebūt vienaldzīgiem pret meža apsaimniekošanu.