What would you like to search for?Izglītība

Izglītība ir koncepts, kas sekmē zināšanu, prasmju, attieksmju un vērtību veidošanās attīstību, lai indivīdi un grupas varētu sniegt ieguldījumu dabas aizsardzībā: lai samazinātu ekoloģiskās pēdas nospiedumu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību.

© Andis Jurjāns

“Mēs veidosim ilgtspējīgu nākotni, kurā cilvēki dzīvos harmonijā ar dabu, uzņemoties morālo pienākumu sadzīvot ar visām dzīvības formām uz Zemes un apzinoties dabas vērtību mūsu pašu labklājībai, veselībai, laimei un pārticībai. Miljardiem cilvēku nepieciešams spert šo soli, lai uzņemtos rūpes par dabu un dzīvotu ilgtspējīgi.” 

World Wide Fund for Nature (WWF) direktors Marko Lambertīni

Vides izglītības vīzija

Visā pasaulē dažādu vecumu cilvēki atjauno zaudēto saikni ar dabu, izprot bioloģiskās daudzveidības nozīmi; ir spējīgi, iedrošināti un sper soļus, lai veicinātu ilgtspējību; mudina savas kopienas, valdības un uzņēmumus rīkoties tāpat.

© Pasaules Dabas Fonds
Izglītības pamata uzdevumi: Iedvesmot, Iesaistīt, Mobilizēt

Pāreja uz ilgtspējīgu sabiedrību ir jāveido, iesaistot visas paaudzes. PDF izglītības iniciatīvas, programmas un projekti no visas pasaules atspoguļo lielo daudzveidību, jo katrs no tiem saistīts ar specifiskām un atšķirīgām vajadzībām, kultūrām un spiedienu uz vidi. Tie ir daļa no nepārtraukta mūžizglītības procesa, un var uzrunāt bērnus, pusaudžus un/vai pieaugušos kā kopienas locekļus, pilsoņus, patērētājus, profesionāļus arī kā iedvesmotājus.

Bērni

Gan formālā, gan neformālā izglītība, ko bērni saņem, ir svarīgs faktors, kas ietekmē cilvēka vērtību un attieksmes veidošanos jau no maza vecuma. Izpratni par dabas vērtībām var vairot, īstenojot radošu pieeju vides izglītībā. Dziļāka izpratne par dabas sistēmām, veicinās videi draudzīgas prakses nākotnē.

© Tessel in 't Veld / WWF-Netherlands

Pasaules Dabas Fonda izglītības iniciatīvās ir virzība no “vienkāršas mācīšanās” uz praktisku rīcību - “soļu speršanu”, kur indivīdi un grupas apzinās, kā viņu rīcība var ietekmēt globālu un lokālu problēmu risināšanu un aktīvi darboties planētas labā. Mēs uzsveram, ka terminus “vides izglītība” un “izglītība ilgtspējīgai attīstībai” Pasaules Dabas Fonda globālās kopienas biroji izmanto, lai aprakstītu savu holistisko pieeju izglītības darbam. 

Jaunieši

Pasaules Dabas Fonda izglītība iesaista un dod iespēju jaunatnei (gados jauniem pieaugušajiem) attīstīt līderības un projektu vadības prasmes, izpētīt vidi, iepazīt iedvesmu tēlus, sniegt jauniešiem iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, veicināt aktīvu pilsoniskumu un atbalstīt viņu nākotnes “zaļās” karjeras izvēles un ar vidi saistītas pētniecības iespējas.

© Laura Karlin WWF
Izglītības attīstības virzieni

Videi labvēlīgu vērtību veicināšana. Vērtības ir mūsu pamatprincipi, lielākā motivācija un lietas, pēc kurām mēs dzīvē tiecamies.
Aktīvas pilsonības veicināšana. Individuālās spējas un dominējošais konteksts nosaka, kāda veida rīcība ir iespējama. Aktīva pilsoniskā rīcība ne tikai ietekmē, bet arī maina sociālās struktūras.
Sociālo normu veidošana. Vispārpieņemtās sociālās normas tiek apgūtas kā pareizs piemērs, un tās spēcīgi nosaka mūsu izvēles un paradumus.

Pieaugušie

Skolotāji ir viena no galvenajām Pasaules Dabas Fonda izglītības koncepta mērķa grupām, taču pieaugušie var darboties arī kā paraugs un iedvesmotājs, strādājot citos amatos. To iesaistīšana, piemēram, brīvprātīgo un pilsoņu zinātnes programmās, ļauj apņēmīgiem indivīdiem sniegt ievērojamu ieguldījumu dabas aizsardzības pasākumos. Darbs ar ģimenēm nodrošina paaudžu motivēšanu, sadarbību un atbalstu.

© Andis Jurjāns
Vides izglītības interešu aizstāvības organizācijas
SPIED ŠEIT