What would you like to search for?

WWF Zaļais birojs
© Greg Armfield / WWF-UK

WWF Zaļais birojs ir praktiska vides pārvaldības sistēma birojiem. Ar tās palīdzību Jūs varat ietaupīt līdzekļus, samazināt ekoloģiskās pēdas nospiedumu un siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī attīstīt uzņēmuma korporatīvo sociālo atbildību.

WWF Zaļais birojs - ērti un efektīvi

Lai labāk izprastu nepieciešamos uzlabojumus, uzņēmums veic sākotnējās situācijas novērtējumu. Zaļā biroja vides pārvaldības sistēmas pašnovērtējums palīdz atklāt jomas, kur Jūsu organizācijai ir vislielākā ietekme uz vidi. Pašnovērtējuma rezultāti pēc tam tiek izmantoti, lai uzņēmums sagatavotu gada plānu un izvirzītu sev vides programmas mērķus. Zaļā biroja programma sniedz nepieciešamo informāciju un rīkus, lai organizācija spētu veiksmīgi izvirzīt vēlamos mērķus, novērtēt panākto progresu, kā arī uzraudzīt izvirzīto mērķu sasniegšanu videi draudzīga biroja darbībai.
 
Kad vides pārvaldības sistēma ir gatava, WWF Zaļā biroja eksperts Jūsu biroja telpās veiks pārbaudi. Ja birojs iztur šo pārbaudi, tas saņem Zaļā biroja diplomu kopā ar tiesībām izmantot Zaļā biroja logo. Zaļā biroja apliecinājums norāda, ka ieviestā vides pārvaldības sistēma atbilst noteiktiem kritērijiem un uzņēmums ir apņēmies pastāvīgi uzlabot biroja aktivitātes. Zaļā biroja apliecinājums ļauj arī Jūsu klientiem, darbiniekiem un citām ietekmes pusēm uzzināt, ka uzņēmums efektīvi uzlabo biroja darbību ilgtermiņā. 

Zaļā biroja programmai var pieteikties organizācijas, kuras darbojas Latvijā, un tā ir piemērota gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, valsts sektoram un nevalstiskām organizācijām. Pat nelielas izmaiņas spēj būtiski uzlabot vides situāciju, ja ir iesaistīts pietiekams skaits cilvēku.

Piesakoties Zaļā biroja programmai, organizācijai nav nepieciešama iepriekšēja pieredze vides pārvaldībā. Jūsu organizācija saņems nepieciešamo atbalstu un ekspertīzi no Pasaules Dabas Fonda, kas ir daļa no WWF Green Office tīkla.  

Šobrīd Zaļā biroja programmai pievienojušies gandrīz 200 uzņēmumi un organizācijas. Sistēma tiek veiksmīgi īstenota vairāk nekā 500 birojos, iesaistot vairāk nekā 67 000 darbinieku. Programma ir izstrādāta Somijā un tiek īstenota vēl 5 valstīs, gūstot arvien plašāku atzinību no uzņēmumiem.

© Shutterstock / Olga Kashubin / WWF
Kādas jomas ir iekļautas Zaļā biroja programmā?

Zaļā biroja programmā ir ietvertas 7 jomas, kurās organizācijas birojam var būt vislielākā ietekme uz vidi. Mēs palīdzam organizācijām novērtēt jomas un izvirzīt ikgadējos mērķus, lai efektīvi uzlabotu biroja darbību nākotnē. Jūsu organizācijas vides pārvaldības sistēma var izvēlēties, kuras ietekmes un kad ir visbūtiskāk mazināt.

Pārvaldība

Organizācijas ilgtspēju var uzlabot tad, ja tā ir apņēmusies to pilnveidot. Ieviešot Zaļā biroja programmu, Jūs varat izveidot aktīvu, uz mērķiem orientētu veidu kā veicināt vides jautājumu aktualizēšanu organizācijas darbībā.

Komunikācija un darbinieku iesaiste

Regulāra komunikācija ir nepieciešama, lai iesaistītu darbiniekus un vietējo kopienu ilgtspējīgas vides veidošanā. Šim nolūkam Zaļā biroja programma piedāvā dažādus materiālus, lai veicinātu veiksmīgu komunikāciju saistībā ar vides jautājumiem. WWF Zaļā biroja apliecinājuma saņemšana dod iespēju Jūsu organizācijai ārēji komunicēt par sasniegtajiem rezultātiem un to progresu.

Enerģijas un ūdens patēriņš

Enerģijas patēriņš visbiežāk ir lielākais vides ietekmes avots birojā. Zaļā biroja programma palīdzēs organizācijai uzlabot biroja energoefektivitāti, piemēram, samazinot elektroenerģijas patēriņu un ņemot vērā enerģijas avotu.

Iepirkumi

Gudri iepirkuma lēmumi padarīs sektoru ilgtspējīgāku, kā arī tas palīdzēs organizācijai samazināt atkritumu daudzumu un izvairīties no pārmērīga resursu patēriņa. Zaļā biroja programma palīdzēs organizācijai izvēlēties ilgtspējīgākus produktus un partnerus.

Atkritumi un to apsaimniekošana

Efektīvi pārstrādājot un šķirojot atkritumus, Jūsu organizācija piedalīsies esošo materiālu izmantošanā. Ar Zaļā biroja programmas atbalstu Jūsu organizācija var samazināt dabas resursu patēriņu un veicinās aprites ekonomiku.

Transports un pārvietošanās

Organizācija var samazināt lielu daļu radīto izmešu, uzlabojot izvēlētās pārvietošanās metodes. Piemēram, Zaļā biroja programma palīdzēs Jūsu organizācijai noteikt ilgtspējīgus pārvietošanās un ceļošanas principus darba vidē.

Pārtika

Videi draudzīga pārtikas izvēle palīdz organizācijai samazināt tās ietekmi uz vidi. Piemēram, izvēloties veģetāras pusdienu opcijas ikdienā vai ar darbu saistītos pasākumos, ņemot talkā Pasaules Dabas Fonda izstrādātos Zivju gids un Planētai draudzīgs uzturs rīkus.

Darbavietām ir nozīmīga loma savas ietekmes uz vidi mazināšanā

Daudzi uzņēmumi neizmanto dabas resursu ilgtspējīgi. Piemēram, ogļu un citu fosilo kurināmo ieguve un izmantošana iznīcina dabiskās dzīvotnes un paātrina klimata pārmaiņas. Uzņēmumi un organizācijas spēlē būtisku lomu mūs planētas nākotnē, tādēļ ir svarīgi, ka tās piedalās klimata krīzes novēršanā un adaptācijā.
 
Lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi pasaulē, siltumnīcefekta gāzu emisijām ir jāsamazinās par 80 procentiem līdz 2050.gadam. Galvenais Pasaules Dabas Fonda klimata programmas mērķis ir ierobežot klimata sasilšanu līdz 1,5°C un samazināt klimata pārmaiņu izraisītos riskus cilvēkiem un videi.  
 
Vissvarīgākie pasākumi klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā ir enerģijas saglabāšana un tās efektīva izmantošana, palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un apturot atmežošanu. Tie ir pasākumi, kurus jebkurš organizācijas birojs spēj ietekmēt, uzlabojot savu darbavietu un kopienas paradumus.
 
Mūsu dzīvesveids un pārlieku lielais resursu patēriņš ne tikai apdraud klimatu, bet arī dabas daudzveidību. Ar saviem paradumiem mēs pieprasām no dabas un tās resursiem daudz vairāk nekā tā spēj dot un saražot. Pēdējo četrdesmit gadu enerģijas un citu dabas resursu patēriņš pasaulē ir samazinājis dabas daudzveidību par vairāk nekā 50 procentiem, bet tropu reģionos – vismaz 60 procentiem. Dabas daudzveidības samazinājums nozīmē daudzu sugu un to dzīvotņu izzušanu.
 
Jūsu organizācijas izvēles un iesaiste var palīdzēt veicināt ilgtspējīgākas nozares prakses un mazināt kopējo patēriņu ilgtermiņā.

Kāpēc izvēlēties?
Samazinātas emisijas un patēriņš
Jūsu biroja ietekmi uz vidi var veiksmīgi samazināt, veicot mērķtiecīgas, izmērāmas darbības.


 
Iespēja iesaistīt darbiniekus
Ņemot vērā vides jautājumus organizācijas pārvaldībā, darbinieki tiek motivēti un lepojas ar vietu, kur tie strādā.

Spēcīgs zīmols, attīstot korporatīvo sociālo atbildību
Pareizās darbības, pārredzamība un veiksmīga komunikācija par ilgtspējīgu pārvaldību palielinās jūsu klientu uzticību.

Zaļā biroja apliecinājuma ieguvēji
Jautājumi?
Priecāsimies atbildēt!
+371 67505640, info@pdf.lv