What would you like to search for?

Aizstāvības akadēmija
© Magda Jentgena

Mēs vēlamies jauniešos attīstīt dažādas prasmes, lai tie nākotnē spētu aktīvi, argumentēti, izmantojot kritisko domāšanu, pārstāvēt savas intereses vides jautājumos gan individuāli, gan pievienojoties nevalstiskajam sektoram. Tādēļ sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju (Quo Tu Domā) un Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu esam radījuši Aizstāvības akadēmiju.

Noslēdzies projekts “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”

Trīs gadus pēc kārtas trīs mēnešu ilgajā neformālās izglītības kursā jaunieši no visas Latvijas tika apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, tai skaitā trenētas jauniešu argumentācijas, kritiskās domāšanas un debašu prasmes sadarbībā ar Latvijas Debašu asociāciju "Quo Tu Domā". Kursa laikā jaunieši attīstīja esošās un jauniegūtās prasmes sadarbībā ar mentoriem, nozares ekspertiem un sabiedrībā zināmām personām savas nākotnes interešu aizstāvībai, kā arī īstenoja kursa darbus – pilsoniskās līdzdalības aktivitātes vides interešu aizstāvībā. Kopumā “Aizstāvības akadēmiju” absolvējuši un zināšanas par vides jautājumiem un pilsonisko līdzdalību ieguvuši 62 jaunieši.  Katru gadu jaunieši tikās vasaras skolā, lai atsvaidzinātu un iegūtu jaunas zināšanas par argumentētu publisko interešu aizstāvību vides, dabas un klimata jautājumos. Vasaras skola ir noslēgums kursam “Aizstāvības akadēmija”, kurā piedalījās tā absolventi, kā arī citi interesenti.

«Aizstāvības akadēmija ir vieta, kur apjaust, cik daudz es kā indivīds spēju paveikt, cik plašas ir manas iespējas,» Ieva Apšiniece, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija.

© Liene Zīvere

Aizstāvības akadēmijas 2021. gada absolventu zināšanas par demokrātiju un ieinteresētība interešu aizstāvībā ir pieaugusi vidēji par 20%. Savukārt lielākās izmaiņas pēc kursa absolvēšanas ir notikušas jauniešu attieksmē par personīgajām iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību līmenī par vides un dabas jautājumiem, kur attieksme ir pieaugusi par 31 % un 26 %

Īstenotie kursa darbi 2021. gadā

Aizstāvības akadēmijas 2022. gada absolventu zināšanas par demokrātiju un ieinteresētība interešu aizstāvībā ir pieaugusi vidēji par 20%. Savukārt lielākās izmaiņas pēc kursa absolvēšanas ir notikušas jauniešu attieksmē par personīgajām iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību līmenī par vides un dabas jautājumiem, kur attieksme ir pieaugusi par 36 % un 28 %

Īstenotie kursa darbi 2022. gadā

Aizstāvības akadēmijas 2023. gada absolventu zināšanas par demokrātiju un ieinteresētība interešu aizstāvībā ir pieaugusi vidēji par 40%. Savukārt lielākās izmaiņas pēc kursa absolvēšanas ir notikušas jauniešu attieksmē par personīgajām iespējām ietekmēt lēmumu pieņemšanu valsts un pašvaldību līmenī par vides un dabas jautājumiem, kur attieksme ir pieaugusi par 100 % un 59 %.

Īstenotie kursa darbi 2023. gadā

Aizstāvības akadēmija ir Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas 2022. gada nacionālais uzvarētājs. 24. maijā Vācijas pilsētā Āhenē tas sacentās ar citiem Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem uzvarētājiem.

Plašāk par balvu
© LSimon / Karlspreis
Kas ir Aizstāvības akadēmija?

No 2020. līdz 2023. gadam katru gadu 20 motivētākie 15-25 gadus veci jaunieši no visas Latvijas tiek uzņemti Aizstāvības akadēmijā – bezmaksas 3 mēnešu ilgā neformālās izglītības kursā. Šajā akadēmijā jaunieši tiek apmācīti par pilsoniskās līdzdalības formām, nevalstisko organizāciju lomu pozitīvu pārmaiņu radīšanai un iesaistīti aktivitātēs, kas veicina ticību personīgajai spējai ietekmēt lēmumu pieņemšanu valstī, mudināti uz rīcību interešu pārstāvniecībā un iedrošināti ietekmēt politiskās iniciatīvas.

Kad notiks mācības?

2023. gada mācību kurss notiks katru otro sestdienu 4h garumā no 14. janvāra līdz 25. martam gan klātienē, gan attālināti. Apbalvošanas un noslēguma ceremonija notika 2023. gada 22. aprīlī. 

Ko māca Aizstāvības akadēmijā?

Katra nodarbība sastāv no teorijas par sabiedriskās līdzdalības veidiem un iespējām tos iniciēt, nevalstisko organizāciju lomu tajos, vides aizsardzības aktualitātēm, bet otrā daļa – no praktiskām apmācībām, piemēram, dalības pilsoniskajās aktivitātēs, kritiskās domāšanas un argumentācijas prasmju attīstības izspēles. 2022. mācību gada programma pieejama šeit. Kursa laikā jaunieši veido arī praktiskos darbus, tiek iesaistīti citu organizētos pasākumos, taču noslēgumā izstrādā savus pilsoniskās līdzdalības kursa darbus – sākot no protesta akcijas un beidzot ar likumdošanas izmaiņu virzīšanu –, kas apliecina, vai kurss nokārtots veiksmīgi.

Ko no Aizstāvības akadēmijas iegūst jaunietis?

Neskaitot lielisku iespēju iepazīties ar jauniem un aktīviem domubiedriem no visas Latvijas, kā arī iegūt vērtīgas zināšanas, kas noderēs gan ikdienā, gan profesionāli, vissekmīgākie kursa absolventi tiek pie lieliskām veicināšanas balvām. Tā ir lieliska personības paspilgtināšanas un spēcināšanads iespēja, iegūt zināšanas, kas noderēs visas dzīves garumā, un karjeras iespējas NVO, kā arī iespēja turpināt iesāktos projektus, piedalīties citos pasākumos un aktualizēt sev svarīgos jautājumus plašākā sabiedrībā.

Kas ir Vasaras skola?

Katru gadu Aizstāvības akadēmijas absolventi tiekas Vasaras skolā, kurā ar neformālās izglītības palīdzību atsvaidzina iegūtās zināšanas, izstrādā nākotnes plānus un reflektē par to, kā jaunās prasmes jaunietis apņemas īstenot praksē, tai skaitā kļūstot par mentoru nākamajā mācību gadā vai apmeklējot mācību iestādes rudenī.

Kāds ir projekta mērķis?

Projekta Aizstāvības akadēmija mērķis ir veicināt pilsoniskuma apziņu un stiprināt to vides jautājumos starp 15-25 gadīgiem Latvijas jauniešiem: apmācot par demokrātijas kultūru, pilsoniskās līdzdalības formām, kritisko domāšanu un veiksmīgu argumentāciju; iesaistot neformālās – teorētiskās un praktiskās – pilsoniskās aktivitātēs un iedrošinot aizstāvēt savas intereses lēmumu pieņemšanas procesos.

Aizstāvības akadēmijas vasaras skola

Katru gadu tika organizēta akadēmijas 2-3 dienu vasaras skola 20 akadēmijas absolventiem un citiem interesentiem. Vasaras skolas laikā ar neformālās izglītības palīdzību jaunieši atsvaidzināja iegūtās zināšanas, satika jaunus nozares ekspertus, diskutēja un meklēja aktuālāko vides problēmu iespējamos risinājumus.  Vasaras skolās nodarbību saturu veidoja šādas tēmas - interešu aizstāvība nacionālā līmenī, lobisms praksē, vides aizsardzība un iesaistīto pušu mijiedarbības, sociālo tīklu komunikācijas nozīme interešu aizstāvībā, kā arī argumentācija un  kritiskā domāšana, kas vainagojās ar debašu meistarklasi Vasaras skolas noslēgumā. 
 

"Mēs vēlamies jauniešos veicināt ticību savām spējām ietekmēt norises valstī," Aizstāvības akadēmijas vadītāja Laura Treimane.

© Pasaules Dabas Fonds
Sabiedriskā aptauja "Jauniešu intereses un to uzskati par prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nākamo 10 gadu laikā"

Pasaules Dabas Fonda veiktā sabiedriskā aptauja "Jauniešu intereses un to uzskati par prioritātēm Latvijas lēmumpieņēmēju dienaskārtībā nākamo 10 gadu laikā" atklāj, ka pārliecinoši lielākajai daļai aptaujāto Latvijas jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem kopumā ir svarīgi, lai arī Latvijas sabiedrība iesaistītos globālo vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā.

Lai arī jaunieši iedzīvotāju iesaisti dabas saglabāšanā un izglītības pilnveidošanu par vides, dabas un klimata jautājumiem uzskata par neapšaubāmu prioritāti, mācību iestādēs viņiem netiek sniegtas pilnvērtīgas zināšanas un izpratne. Vidēji tikai 32% respondentu uzskata, ka mācību iestādēs izpratne par preču un pakalpojumu ietekmi uz vidi, klimata pārmaiņu mazināšanu, sugu un dzīvotņu saglabāšanu un citiem jautājumiem tiek veidota labā un teicamā līmenī.

Iepazīsties ar pētījumu
Rekomendācijas izglītības ilgtspējīgai attīstībai atbalstam

Projekta noslēgumā izstrādātas rekomendācijas politikas ieviesējiem un pedagogiem par to, kā ieviest izglītību ilgtspējīgai attīstībai mācību saturā, kas ir pamats dzīves kvalitātes uzlabošanai, neapdraudot nākamās paaudzes, un sekmē iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā vietējā un pasaules līmenī.

Iepazīsties ar rekomendācijām
© Liene Zīvere/ PDF
SADARBĪBAS PARTNERI
Projektu "Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā" finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 73 140.43 eiro.

Projekta mērķis ir 15-25 gadīgu Latvijas jauniešu pilsoniskuma apziņas veicināšana un stiprināšana vides jautājumos. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.


Iniciatīvu "Aizstāvības akadēmija" atbalsta  dabīgās kosmētikas zīmols MÁDARA, ziedojot 1% no KIND līnijas ieņēmumiem jauniešu plānoto iniciatīvu realizācijai.