What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

ES Ūdens pamatdirektīva netiks mainīta, apstiprina Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka ES ietekmīgais tiesību akts ūdens jomā - ES Ūdens pamatdirektīva (WFD) - netiks mainīta. Tā vietā ES vides, okeāna un zivsaimniecības komisārs Virginijus Sinkevičius ir apstiprinājis nepieciešamību koncentrēties uz Ūdens pamatdirektīvas atbalsta ieviešanu un izpildi, nemainot pašu direktīvu.

Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka ES ietekmīgais tiesību akts ūdens jomā - ES Ūdens pamatdirektīva (WFD) - netiks mainīta. Tā vietā ES vides, okeāna un zivsaimniecības komisārs Virginijus Sinkevičius ir tieši apstiprinājis nepieciešamību koncentrēties uz Ūdens pamatdirektīvas atbalsta ieviešanu un izpildi.

Komisijas vēstījums ir skaidrs: Ūdens pamatdirektīva ir būtisks ES vides tiesību akts, un tas ir jāsaglabā pašreizējā formā.

Pēc rūpīga divu gadu novērtējuma šis lēmums tika pieņemts sešus mēnešus pēc tam, kad Ūdens pamatdirektīva tika atzīta par “atbilstošu tās mērķim”. Šī procesa laikā vairāk nekā 375 000 pilsoņu pieprasīja, lai šo revolucionāro pamatdirektīvu saglabātu tās pašreizējā formā un lai valdības to īstenotu efektīvāk. Tās kritiskā nozīme saldūdens bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanā tika uzsvērta gandrīz 6000 zinātnieku vēstulē, kas pagājušā gada beigās tika nosūtīta Eiropas Komisijai. Pamatdirektīvu atbalsta arī vairāku uzņēmumu grupa.

Ūdens pamatdirektīva ir viens no ES vērienīgākajiem un holistiskākajiem tiesību aktiem vides jomā, nosakot mērķi, ka vēlākais līdz 2027. gadam 100% ES saldūdens ekosistēmu ir jābūt labā stāvoklī (salīdzinot ar 40% šobrīd). ES ir jāizpilda šis mērķis, lai saglabātu savus ūdens resursus un pielāgotos klimata pārmaiņām. Taču dalībvalstu aktivitāte un politiskā griba pamatdirektīvas ieviešanā ir bijusi vāja. Pārrunas par to, vai pamatdirektīva ir atbilstoša tās mērķim, tika pakļauta arī lielam nozares lobiju grupu spiedienam, lai to vājinātu.

Ar šo paziņojumu ir skaidrs, ka dalībvalstis vairs nevar kavēties. Eiropas Komisijai tagad ir jāsadarbojas ar visām ieinteresētajām grupām, lai paātrinātu pamatdirektīvas ieviešanu un nodrošinātu, ka tās mērķi vēlākais līdz 2027. gadam tiek sasniegti. Nākamajā Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) ciklā dalībvalstīm būs jāpieturas pie šīs direktīvas īstenošanas.

Komisijas lēmumu atzinīgi vērtē WWF, EEB, Eiropas Makšķernieku alianse, Eiropas Upju tīkls un Starptautiskā Mitrāju organizācija, kas kopā veido "Living Rivers Europe" koalīciju un organizēja #ProtectWater kampaņu, lai aizsargātu Ūdens pamatdirektīvu.

Plašāk par #ProtectWater kampaņu: https://www.livingrivers.eu


“ES Ūdens pamatdirektīva netiks mainīta, apstiprina Eiropas Komisija” ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par “ES Ūdens pamatdirektīva netiks mainīta, apstiprina Eiropas Komisija” saturu atbild nodibinājums “Pasaules Dabas Fonds”.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu