What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Noslēdzies projekts "Pasaules Dabas Fonda darbības kapacitātes pilnveidošana"

Šā gada 30. aprīlī Pasaules Dabas Fonds (PDF) noslēdza projektu “Pasaules Dabas Fonda kapacitātes pilnveidošana”, kura mērķis ir stiprināt vides aizsardzības jomā strādājošās nevalstiskās organizācijas, veicinot to praktisko iesaisti vides aizsardzības sistēmas prioritāro jomu uzlabošanā.

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta ietvaros PDF darbinieki papildināja zināšanas – piedaloties University of Maryland Center for Environmental Science mācību kursā "Stratēģiskā komunikācja ilgtspējas līderiem", Eiropas Tālmācības centra kursā "Radošas pedagoģiskās darbības veicināšana" un mācību kursā "Ievads ilgtspējīgās finansēs", ko piedāvā University of Oxford's Public and Third Sector Academy of Sustainable Finance (P3S Academy).

Kursā "Radošas pedagoģiskās darbības veicināšana" tika apgūti teorētiskie pamati, sniegti un skaidroti vairāki praktiski piemēri, kā veicināt radošumu izglītības procesā. Savukārt, "Stratēģiskā komunikācija Ilgtspējas līderiem" kursa ietvaros tika apgūti prasmēs balstīti stratēģiskās komunikācijas principi, kas apkopo starptautisko zinātnes komunikatoru komandas gadu pieredzi. Šajā kursā sniegtie materiāli, aktivitātes un piemēri palīdzēs Pasaules Dabas Fondam veicināt ilgtspējību - strādājot ar bērnu, jauniešu un pieaugušo auditoriju. Dalība mācību kursā “Ievads ilgtspējīgās finansēs” ļaus Pasaules Dabas Fondam paplašināt interešu aizstāvības tvērumu ilgtspējīgu finanšu jomā. Dalība mācību kursā rezultējusies ar  jaunu Ilgtspējīgu finanšu sadaļu mājaslapā
 
- Sadarbībā ar biedrību “Zaļā brīvība” izstrādāts ziņojums “Labās prakses Klimata likumu izstrādē”. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par Klimata likumiem un to stadijām šādās 14 valstīs: Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Dānija, Francija, Grieķija, Latvija, Luksemburga, Portugāle, Somija, Slovākija, Spānija, Turcija, Vācija un Ziemeļmaķedonija. Tāpat ziņojums identificē nozīmīgākās Klimata likumu sastāvdaļas un sniedz rekomendācijas Latvijas Klimata likuma pilnveidošanai, kas šobrīd atrodas izstrādes stadijā.

- Sadarbojoties nevalstiskajām organizācijām Zaļā brīvība, Baltijas krasti un Pasaules Dabas Fondam ir sagatavots dokuments “Vides NVO - katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā”, ietverot starptautiskos piemērus aprites ekonomikas principu īstenošanā, iniciatīvas pārtikas un citu atkritumu mazināšanā, aprites ekonomikas principu īstenošanu ar zaļo publisko iepirkumu (praktiski padomi pašvaldībām), kā arī atziņas un rekomendācijas no projekta «Vides NVO - katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā» semināru un sanāksmju diskusijām.

- Sadarbībā ar partneriem Zaļā brīvība un projektā piesaistīto konsultāciju uzņēmums — SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Tapis ziņojums “Klimata pārmaiņu pielāgošanās aspektu integrācija pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentos”. Ziņojumā iekļautas sadaļas – klimata pārmaiņu ietekme pašvaldībās, pielāgošanās pasākumu integrēšana teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, labās prakses piemēri, t.sk. dabā balstīti risinājumi. 

- Sadarbībā ar partneriem Zaļā brīvība sagatavots klimata jomas atslēgas vārdu un terminu latviskais tulkojums.

- Sadarbībā ar partneriem Zaļā brīvība, Baltijas vides forums, Latvijas dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Baltijas krasti, Vides izglītības fonds sagatavots ziņojums “Priekšlikumi veiksmīgākai vides nevalstisko organizāciju iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā”. 

- Sadarbībā ar Baltijas Vides Forumu, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Latvijas Dabas fondu izstrādāts ziņojums Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām, lai sekmētu sabiedrības izpratnes un pozitīvas attieksmes veidošanu pret dabu, dabas kapitālu un ekosistēmām. 

Pasaules Dabas Fonds projekta ietvaros organizējis divas teorētiskās un prakstiskas apmācības naftas brīvprātīgajiem, kas klātienē un attālināti norisinājās 2021. gada 16. un 21. decembrī. Apmācībās ar prezentācijām piedalījās PDF, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Krasta apsardzes dienests un Valsts vides dienests. Apmācību ieraksts būs pieejams turpmākai brīvprātīgo apmācībai.

Projekta laikā PDF brīvprātīgo programmai piesaistīti 56 jauni brīvprātīgie, kas apmācīti sniegt atbalstu naftas negadījumu seku likvidēšanā. VUGD, Valsts vides dienestam, Krasta apsardzes dienestam, WWF Somija, Somijas Sarkanajam Krustam, ELLE, piekrastes pašvaldībām prezentēta PDF kapacitāte iesaistīties naftas negadījumu seku likvidēšanā. 

Projekts “Pasaules Dabas Fonda kapacitātes pilnveidošana” realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu