What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pasaules Dabas Fonds noslēdzis līgumu par jauna dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam “Pape”

Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar Latvija Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru ir noslēdzis līgumu ar biedrību “Eko forums” un Daugavpils Universitāti par jauna dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam “Pape”.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts nākamajam 12 gadu periodam, un tā uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai tiktu saglabātas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas vērtības.

Šā gada 7. martā pulksten 17.30 Rucavas Kultūras namā notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme, kurā visi interesenti tiks informēti par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas vērtībām, to saglabāšanas mērķiem un uzdevumiem, dabas aizsardzības plāna izstrādes procesu, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem un plānotajiem pētījumiem.

Sanāksmes dalībniekiem būs iespēja uzzināt par iespējām iesaistīties dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, kā arī izteikt savu viedokli un sniegt savus priekšlikumus dabas parka attīstībai.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek īstenota Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE Goodwater IP) un Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parks “Pape” dabas aizsardzības plāna izstrāde” ietvaros. Šī plāna izstrādi vada Latvijas Universitātes pētniece Māra Pakalne.

Par dabas parku “Pape”
Dabas parks „Pape” ir dibināts 2003. gadā, un tā 10 866 ha platība atrodas Dienvidkurzemes novada Nīcas un Rucavas pagastu teritorijās. Dabas parks tika izveidots, lai aizsargātu ligzdojošo un caurceļojošo putnu sugas un aizsargājamus ES Biotopu direktīvas biotopus.  Dabas parks ir Natura 2000 teritorija un starptautiskas nozīmes jeb RAMSAR mitrājs.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu