What would you like to search for?

Lielā dumpja aizsardzības pasākumu plāns

Pasākumu plāns lielā dumpja aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā

2014.–2015. gadā nodibinājums Pasaules Dabas Fonds projekta LIFE12 NAT/LV/000118 LIFE COASTLAKE ietvaros izstrādājis pasākumu plānu lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parka „Pape” Papes ezerā.

Pasākumu plāna lielā dumpja Botaurus stellaris aizsardzībai un dzīvotnes saglabāšanai dabas parkā „Pape” mērķis ir mazināt lielā dumpja populācijas apdraudošo faktoru ietekmi un veicināt stabilas vai pieaugošas populācijas pastāvēšanu Papes ezerā.

Pasākumu plānā sniegts Papes ezera un tā bioloģiskās daudzveidības raksturojums sugu un biotopu līmenī, ekspertu priekšlikumi.

Plānā aktualizēti apsaimniekošanas pasākumi nākamajam 2015.gada – 2017. gada periodam un 2018. gada – 2024. gada periodam (kopumā aptverot 10 gadu periodu– 2015–2024), nodrošinot Eiropas Savienības (ES) Putnu Direktīvas 92/43/EEC I pielikuma sugas lielais dumpis Botaurus stellaris labvēlīgu dzīvotnes stāvokli.

Pasākumu plāns papildinās Dabas parka “Pape” Dabas aizsardzības plānu (2007–2018), sniedzot iespējami konkrētus ieteikumus sugas biotopa saglabāšanai un atjaunošanai. Lielā dumpja populācijas stāvoklis un tā dzīvotnes kvalitāte (piemēroti niedrāji ligzdošanai, dažādi ezera biotopi, ezera hidroloģiskais režīms, barošanās iespējas (zivis, abinieki, rāpuļi, bezmugurkaulnieki)) raksturo ezera ekosistēmas funkcionalitāti kopumā, tāpēc plāna sekmīga ieviešana ne vien nodrošinātu populācijas stāvokļa uzlabojumus, bet arī veicinātu Papes ezera bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu kopumā.

LASI VISU PUBLIKĀCIJU

Pasākumu plāns lielā dumpja dzīvotnes saglabāšanai Papes ezerā

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu