What would you like to search for?

INTEGRĒTA JŪRAS PĀRVALDĪBA
© WWF BEP

Baltijas jūras programma veicina vispusīgu un integrētu pieeju jūras izmantošanai un ilgtspējīgai pārvaldībai. Mēs strādājam, lai ietekmētu gan patērētāju uzvedību, gan arī lēmumu pieņēmēju rīcību. Šīs programmas ietvaros sadarbojas visas Baltijas reģiona valstis un galveno ieinteresēto nozaru pārstāvji.

Kas ir ekosistēmās balstīta jūras pārvaldība?

Ekosistēmās balstīta jūras pārvaldība  nodrošina to, ka visas - gan tieši, gan netieši saistītās nozares apzinās savu ietekmi uz vidi, ūdens kvalitāti, bioloģisko daudzveidību utt. Mēs strādājam, lai ieviestu efektīvu, integrētu  pārvaldību Baltijas jūras reģionā, izmantojot šādas metodes:
 
  • Dialoga veicināšana ar ieinteresētajām pusēm, kas veicina pozitīvu ietekmi un rīcību, lai jūra un tās resursi tiktu izmantoti ilgtspējīgi.
  • Galveno politikas virzienu un pārvaldības dokumentu ietekmēšana, atbalsts to īstenošanā un privātā sektora iesaiste, lai realizētu integrētu un ekosistēmās balstītu resursu pārvaldību.
  • Publisko un privāto sektoru aicināšana uzņemties vadošo lomu aprites ekonomikas ieviešanā, vienlaikus cenšoties panākt, lai tā neradītu negatīvu ietekmi uz Baltijas jūru.
  • Ilgtspējīgu risinājumu apzināšana un izplatīšana, kurus veido reģiona piekrastes un jūras ekosistēmu eksperti, un to iekļaušana politikas, pārvaldības procesos un tirgos.
  • Iespēju apzināšana, kā sasaistīt un atbalstīt 14. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu - saglabāt un atbildīgi pārvaldīt okeānus, jūras un to resursus ilgtspējīgai attīstībai visā reģionā.

Sasniegumi

Baltijas pērļu virkne. Baltijas jūra būs pirmais jūras reģions, kurā tiks izveidots integrēts, ekoloģiski saskaņots labi pārvaldītu aizsargājamo jūras teritoriju tīkls, kas aptver vismaz 30% no jūras teritorijas un ir iekļauts plašākā uz ekosistēmām balstītā jūras telpiskās plānošanas tīklā.

Ilgtspējīgas zilās ekonomikas modeļa reģions. Baltijas jūra ir kļuvusi par vienu no pirmajiem pasaules reģioniem, kas izstrādā ilgtspējīgas zilās ekonomikas ceļvedi bez negatīvas ietekmes uz Baltijas jūru ar tādiem mērķiem kā 'nulle atkritumi', 'nulle izmeši' un zvejas ierobežošana līdz ilgtspējīgam nozvejas līmenim.

APRĒĶINI SAVU IETEKMI UZ JŪRU!

Baltijas jūra ir viena no apdraudētākajām jūrām uz Zemes. Tu vari to mainīt!

Izpildīt testu