What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Daba ir mūsu sabiedrotais cīņā ar klimata pārmaiņām

Daba ir mūsu sabiedrotais, kas palīdz mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un aizsargā cilvēkus no šo pārmaiņu izraisītajām sekām. Pēdējo 10 gadu laikā daba ir absorbējusi 54 % no cilvēka radīto oglekļa dioksīda emisiju apjoma, kas ir palēninājis globālo sasilšanu. Palielinoties piesārņojošai cilvēka darbībai, dabas spēja absorbēt oglekli samazinās.

Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) jaunākie zinātniskie pētījumi liecina, ka Zemes dabiskajām sistēmām ir galvenā loma klimata regulēšanā un mūsu aizsardzībā pret vissmagākajām mūsu rīcības sekām.

Pasaules okeāni, augi, dzīvnieki un augsne ir absorbējuši 54 % cilvēka radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju pēdējo 10 gadu laikā. Kritiski svarīgas ekosistēmas, piemēram, mitrāji, mangrovju audzes un koraļļu rifi palīdz mūs pasargāt no ekstremālu laikapstākļu un jūras līmeņa celšanās draudiem.Taču šīs dabas sistēmas ir apdraudētas, tām ir savas robežas, un turpmāka dabas iznīcināšana atstās milzīgas sekas uz mums visiem.

Ziņojumā Climate’s Secret Ally: Uncovering the story of nature in the IPCC Sixth Assessment Report uzsvērts dabas ekosistēmu spēja gan samazināt emisijas, gan palīdzēt kopienām pielāgoties un veidot noturību pret sasilstošo pasauli. Ziņojumā tiek izmantots Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) darbs, lai uzsvērtu cilvēku izraisīto klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās savstarpējo saistību, kā arī sniedz argumentus par nepieciešamību labāk integrēt dabu globālajā klimata krīzes risināšanā.

Ir skaidrs, ka, neizmantojot dabas spēju uzkrāt oglekli un palīdzēt regulēt klimatu, nebūs iespējams sasniegt Parīzes nolīgumā izvirzītos mērķus  –  ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C virs pirmsindustriālā laikmeta līmeņa un izvairīties no klimata pārmaiņu radītajiem riskiem. Un bez aizsardzības, ko veselīga daba nodrošina pret klimata apdraudējumiem, arvien vairāk cilvēku būs pakļauti lielākam riskam.