What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Pasaules Dabas Fonda atskats uz notikumiem 2022. gadā

Aizvadītais gads ir nesis smagus pārbaudījumus mums visiem, mēģinot aptvert kara šausmas Ukrainā, klimata krīzes izraisītos postījumus pasaulē un meklējot risinājumus, kā varam turpināt dzīvot, neiznīcinot mūsu planētu. Katrs solis un katra apņemšanās saglabāt neskartas dzīvās dabas vērtības gan Latvijā, gan pasaulē šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīgas.

2022. gads vēsturē ieies ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas ir nodarīji milzīgu postu gan cilvēkiem, gan videi. Karadarbība ietekmējusi lielu daļu Ukrainas aizsargājamo teritoriju, iznīcinājusi bioloģiski augstvērtīgus mežus, citas sugu dzīvotnes lielās platībās un radījusi milzīgas SEG emisijas, neizmērojamu vides piesārņojumu, ar kuru būs jāturpina cīnīties gadu desmitiem. Karam Ukrainā ir negatīva ietekme uz klimata un dabas krīžu risinājumiem arī ārpus Ukrainas teritorijas. Par spīti starptautiskās zinātnes atziņām un priekšlikumiem, globālais lēnīgums klimata jomā vistiešākā veidā izgaismojās COP27 norisē, nespējot procesā būtiski pavirzīties uz priekšu klimata pārmaiņu mazināšanā. Atgriežoties pie Eiropas, karš Ukrainā šajā gadā un Covid-19 radītās ietekmes 2020. – 2022. gada periodā ES līmenī nav būtiski mainījušas klimata un dabas jautājumu risinājumu kursu. Ir izstrādāti un virzīti tiesiskā regulējuma uzlabojumi aprites ekonomikā, klimata pārmaiņu un enerģētikas jomās, īpaši uzsverot energoefektivitāti, atjaunīgo energoresursu izmantošanas attīstību.
 
Par spīti sarežģītajiem sociālekonomiskajiem apstākļiem, ļoti pozitīvi vērtējama Dabas atjaunošanas regulas nonākšana ES dalībvalstu dienas kārtībā. Izprotot dzīvās dabas krīzes apstākļus, šāda dabas atjaunošanas likuma apstiprināšanas un ieviešanas gadījumā, tas būtu nozīmīgākais solis dabas aizsardzībā ES pastāvēšanas vēsturē. Ja līdzšinēji ES paveiktais dabas saglabāšanā vērtējams ar atzīmi nesekmīgi, tad regula dotu cerību. Regula gan tikai iznākusi dienas gaismā, un tālāka tās virzība būs atkarīga no dalībvalstu lēmumu pieņēmēju izpratnes un attieksmes pret dzīvās dabas stāvokli. Tā noteikti būs izšķiršanās starp līdzšinēji intensīvo, noplicinošo dabas resursu izmantošana praksi un sabalansētāku, atbildīgāku dabas resursu pārvaldību nākotnē ES dalībvalstīs. Regula kalpotu arī kā lobisma un komunikācijas instruments globālā mērogā.
 
Latvijā gada pozitīvais notikums ir depozīta sistēmas uzsākšana, kas ir beidzot praktisks solis aprites ekonomikas jomā. Savukārt, negatīvākais notikums ir aizejošās valdības dāvana – izmaiņas MK noteikumos par koku ciršanu mežā, kas ļauj tievāku koku nociršanu galvenā cirtē, būtiski ietekmējot mežu dabisko kvalitāti nākotnē. Ja lūkojamies vēsturiski negatīvāko tiesisko regulējumu precedentos otrās Latvijas Republikas laikā, tad šodienas situācijā jaunāku un tievāku koku ciršanas atļaujas nostiprināšana MK noteikumos vērtējama vienlīdzīgi ar mazo hidroelektrostaciju tiesisko uzvaras gājienu un būvniecības periodu, sagandējot daudzas upes. Pie gada notikumiem vides jomā noteikti pieskaitāmas arī 14. Saeimas vēlēšanas, jo vēlēšanu rezultātiem būs būtiska ietekme uz Latvijas patieso virzību ES Zaļā kursa trajektorijā.
 
2023. gadā būtiski notikumi būs saistīti ar dabas daudzveidības stāvokļa uzlabošanu gan Latvijas un ES mērogā, gan globāli. Latvijā tie būs jautājumi par bioloģiski augstvērtīgu vietu aizsardzību un atjaunošanu, aizsargājamo teritoriju sistēmas pilnveidošanu, kur Latvijā ir viena no pēdējām vietām ES. Visos šajos jautājumos būtiska loma būs politiskai gribai un sapratnei Ministru kabinetā un Saeimā par to, kādu vēlamies redzēt Latviju un kā pozicionēsim mūsu valsti starptautiskā telpā. Katrs turpmākais gads un visa desmitgade kopumā ar notikumiem klimata un dzīvās dabas jomās, kuros piedalās arī Latvija, globālā mērogā būs izšķiroša cilvēces drošībai un labklājībai turpmākajās simtgadēs.
 
Pasaules Dabas Fonda darbā 2022. gads aizritējis aktīvi, īstenojot izglītības un sabiedrības apziņas veidošanas iniciatīvas, interešu aizstāvību klimata, dabas daudzveidības saglabāšanas, ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas, Baltijas jūras un saldūdens ekosistēmu uzlabošanas jomās. 
 
Šogad esam turpinājuši darbu divos ES līdzfinansētajos projektos. LIFE IP LatViaNature sadarbībā ar partneriem esam izveidojuši dažādos Latvijas reģionos piecas mežu apsaimniekošana demonstrējumu teritorijas mežu īpašnieku un apsaimniekotāju izglītošanai un pieredzes apmaiņai par dabai draudzīgākas mežsaimniecības attīstību.  Savukārt projektā LIFE GoodWater IP aktualizējam jautājumu par virszemes ūdeņu ekoloģisko stāvokli, organizējot upju atjaunošanas talkas, kā arī veicinot izpratni sabiedrībā par aizsprostu negatīvo ietekmi uz upju ekoloģsiko stāvokli, dzīvotnēm un sugām. Pirmo gadu esam uzsākuši jaunu iniciatīvu Ielaid skolā dabu, kuras mērķis ir veicināt praktisko izglītību skolās par bioloģisko daudzveidību, vairojot izpratni un attīstot prasmes skolēnos un skolotājos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Iniciatīvas Lai jūra čum un mudž ietvaros esam aicinājuši saudzēt apdraudētās zivju sugas un mainīt savus ikdienas paradumus. Turpinām uzturēt un rūpēties par dabas daudzveidību dabas parkā Pape. 2022.gads būs rekorda gads uzņēmumu iesaistēs Zaļa biroja programmā, kā arī dabas atjaunošanas iniciatīvās. Savukārt, jau otro gadu projektā Aizstāvības akadēmija attīstījām jauniešos prasmes un pārliecību par viņu iespējām ietekmēt lēmumus un norises, kas saistītas ar vides un klimata jautājumiem. Esam piedalījušies tiesisko regulējumu izstrādē, organizējuši un bijuši kopā diskusijās ar dažādu nozaru biznesa sektora, valsts un pašvaldību institūciju, izglītības iestāžu un politisko partiju pārstāvjiem, meklējot risinājumus klimata un dabai draudzīgākas valsts attīstības veidošanā.

Izmaiņas, ko vēlamies redzēt Latvijā un pasaulē, iespējamas tikai darbojoties kopā. Mēs pateicamies visiem, kas mūs atbalstījuši un turpina to darīt.

Paldies tām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, kas  kopīgiem spēkiem palīdz īstenot mūsu mērķus. Paldies visiem individuālajiem ziedotājiem, brīvprātīgajiem, mūsu organizēto talku, izglītības pasākumu dalībniekiem. Paldies uzņēmumiem, kuri snieguši mūsu darbā atbalstu  – Tetra Pak Latvija, Cido grupa, Clear Channel Latvia, Lidl, Rimi Latvia, Stockman, Prompt, Stora Enso Latvija, Moon Inc,  DHL Latvia, Antalis, Swedbank, zvērināts advokātu birojs “Loze & Partneri”.

Lai 2023. gads mums visiem nāk ar mieru un savstarpēju izpratni! Lai mums visiem kopā izdodas spert lielus soļu uz priekšu dzīvās dabas saglabāšanā un atjaunošanā, kas gadu desmitiem bijusi atstāta novārtā!

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu