What would you like to search for?

Ziņas un jaunumi

Iepazīstina ar principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”

Šovasar ar jaunu projektu Pasaules Dabas Fonds, Latvijas Dabas fonds un biedrība "Zaļā brīvība" veicinās principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu, ieviešanu un uzraudzības stiprināšanu.

Eiropas Savienībā pieņemtais princips "neradīt būtisku kaitējumu" nodrošina, ka politikas, projekti un prakses dažādās nozarēs tiek izstrādātas un īstenotas, ņemot vērā to ietekmi uz vidi. Šis princips paredz, ka jebkuras veiktās darbības nedrīkst radīt pārmērīgu kaitējumu videi, tādējādi tas nodrošina ilgtspējīgu attīstību un ētisku atbildību. Līdz ar šī principa izmantošanu organizācijas un valdības var aizsargāt dabas resursus un sekmēt ilgtermiņa noturību, tādējādi veicinot taisnīgāku un ilgtspējīgāku nākotni.

Ko nozīmē princips “nenodarīt būtisku kaitējumu”? Tajā ir ietverti seši indikatori, kuri kopā veido principa pamatu. Pirmkārt, tas nozīmē, ka paredzētās darbības nerada būtiskus siltumnīcefekta gāzu izmešus. Otrkārt, tās nerada pretēju efektu rīcībām, kas jau notiek klimata dabas un dabas resursu saglabāšanai. Tāpat princips paredz to, ka netiek pasliktināta ūdeņu kvalitāte, kā arī netiek radīts būtisks kaitējums aprites ekonomikas principu ieviešanai, netiek radīts būtisks gaisa, ūdens un augsnes piesārņojums un nerodas būtisks apdraudējums bioloģiskajai daudzveidībai – ekosistēmām, dzīvotnēm un sugām. Principa izvērtēšanā ir svarīgi, lai nevienā no minētajiem vides aspektiem neatstāj būtisku ietekmi uz vidi, īstenojot Eiropas Savienības fondu finansētus projektus.

Latvijas vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, biedrība “Zaļā brīvība” un Pasaules Dabas Fonds uzskata, ka ir nepieciešams uzlabot principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” īstenošanu dzīvē. To plānots panākt, izstrādājot rekomendācijas metodoloģijas un uzraudzības procedūru pilnveidošanai un stiprinot iespējami plašāku vides organizāciju loka kompetenci vides monitoringa veikšanai.

Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds.

DALIES!

Palīdzi mums izplatīt šo ziņu